Reklamácie

Úvodné ustanovenia

Reklamačný poriadok obsahuje informácie pre zákazníka pri uplatňovaní reklamácie na tovar, zakúpený v internetovom obchode ASOLO - SPORT PRIMA.

Odber a príjem tovaru

  • tovar poštou na dobierku
  • prepravca/kuriér zabezpečený po dohode s predávajúcim (doplatok)
  • priamo u predávajúceho (po dohovore)

Príjem tovaru spočíva vo vykonanej kontrole údajov uvedených na dodacom liste, alebo na inom sprievodnom doklade a ich porovnaním so skutočne dodaným tovarom, množstvom a vzhľadovej neporušenosti originálnych obalov.

Ak zistí kupujúci nezrovnalosti v množstve obalových jednotiek alebo voľne loženého tovaru, či porušenosť dodávky, je povinný o tomto s prepravcom spísať zápis na dodacom liste, alebo na inom sprievodnom doklade, v ktorom obidve strany uvedú svoje stanoviská. Zápis musí obsahovať dátum spísania a podpisy zúčastnených osôb. Kupujúci je povinný vystaviť a odoslať reklamačný list predávajúcemu, a to do 3 dní od spísania zápisu.

Uplatňovanie a vybavovanie reklamácie

Množstevnú reklamáciu v originálnom balení je nutné uplatniť do 3 pracovných dní odo dňa dodania tovaru. Výrobné a funkčné vady reklamuje kupujúci u predávajúceho bez zbytočného odkladu, to znamená ihneď po zistení vady. Nárok na uplatnenie zodpovednosti za vadný tovar je 24 mesiacov od prevzatia dodávky.

Reklamovaný tovar je nutné skompletovať (pokiaľ nekompletnosť nebola predmetom reklamácie), riadne vyčistiť a vadu viditeľne označiť. Tovar musí byť zabalený a zabezpečený proti strate a poškodeniu počas prepravy. Predávajúci je povinný posúdiť uplatnenú reklamáciu z hľadiska možnosti opravy,dokompletovania alebo poskytnutia zľavy ihneď, v zložitejších prípadoch do troch pracovných dní od obdržania reklamačného listu. Reklamácia bude vybavená najneskôr do 30-tich dní. Reklamácie na tovar zakúpený u našej firmy zasielajte na adresu:

SPORT prima SK, spol. s r. o.
Baltská 13
821 07 Bratislava

Nárok na uplatnenie záruky zaniká

  1. Poškodením tovaru pri preprave (tieto škody je nutné riešiť s dopravcom pri preberaní).
  2. Porušením ochranných pečatí a nálepiek, pokiaľ na výrobku sú.
  3. Neodbornou inštaláciou, zachádzaním, obsluhou alebo použitím, ktoré sú v rozpore s uživateľskou príručkou.
  4. Používaním tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojimi parametrami parametrom uvedeným v dokumentácií.
  5. Tovar bol poškodený živlami.
  6. Tovar bol poškodený nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácií.

Záverečné ustanovenia

Zmeny reklamačného poriadku vyhradené.


copyright © 2011 - Asolo.cz

Prihláste sa
Zabudnuté heslo ?

Zavrieť