Obchodné podmienky

Objednávka a uzatvorenie kúpnej zmluvy

 1. Všetky objednávky podané prostredníctvom internetovej predajne ASOLO - SPORT PRIMA sú považované za záväzné. Podaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí.
 2. Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva skutočne vzniká v momente prevzatia a zaplatenia objednaného tovaru kupujúcim.
 3. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je vyplnenie všetkých formulárom predpísaných údajov a náležitostí.
 4. Miestom dodania tovaru je adresa uvedená kupujúcim v objednávke.
 5. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho, pod podmienkou zaplatenia kúpnej ceny, jeho prevzatím.
 6. Vyplnením registračného formulára, alebo záväznej objednávky v rámci internetového obchodu ASOLO - SPORT PRIMA, kupujúci dáva predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch (viď nižšie - ochrana osobných údajov zákazníka).
 7. Kupujúci je oprávnený prevzatý tovar vrátiť predávajúcemu bez udania dôvodu do 14-tich dní odo dňa prevzatia tovaru. Tovar musí byť v pôvodnom stave (nepoužívané), kompletné, nepoškodené a v originálnom obale. Kupujúcemu bude vrátená celá suma za vrátený tovar. Kupujúci je povinný zaistiť na svoje náklady prepravu takéhoto tovaru späť k predávajúcemu.

Platobné podmienky, expedičné lehoty a prepravné.

 1. Ak nie je v popise objednaného výrobku uvedené inak, je všetok tovar expedovaný do 6-tich pracovných dní po obdržaní objednávky.
 2. Tovar je odosielaný kupujúcemu kurierom na dobierku. Ak požaduje kupujúci iný druh prepravy alebo platby  (napr. platba prevodom vopred, doručenie na vybraný DPD Parcel shop, zaslanie poštou a pod.), je nutné dohodnúť sa vopred mailom alebo telefonicky na tel. čísle +421 944 111 011. Poštovné a balné je 5,-Eur s DPH za 1 balík/kartón.
 3. ASOLO - SPORT PRIMA si vyhradzuje právo na predĺženie expedičnej lehoty v prípade, že sa vyskytnú nepredvídateľné udalosti. O prípadnej dlhšej expedičnej lehote bude zákazník bezodkladne informovaný e-mailom alebo telefonicky.
 4. Pri odbere tovaru nad 50,-Eur je poštovné a balné zdarma.

Reklamácie

 1. Prípadné reklamácie uplatňuje kupujúci poštou na adrese:
  SPORT prima SK spol. s r. o.
  Baltská 13
  821 07 Bratislava
  Súčasne s reklamovaným tovarom a popisom vady je nutné priložiť aspoň kópiu dokladu o nákupe (potvrdený a vypísaný záručný list, blok, faktúru).
 2. Všetky reklamácie budú vybavené v súlade s právnym poriadkom platným v SR.
 3. Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na výrobné vady. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za vady vyplývajúce z bežného opotrebovania výrobku, za vady vzniknuté neodborným používaním výrobku a chybnou manipuláciou s nimi, ani za škody spôsobené vonkajšími udalosťami (tzv. vyššia moc). Na tieto vady sa poskytnutá záruka nevzťahuje.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Zákazník - fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania (ďalej len ako "spotrebiteľ") - je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa doručenia / prevzatia tovaru.
 2. Pri uplatnení práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu, je spotrebiteľ povinný informovať o svojom rozhodnutí odstúpiť od zmluvy a to jednoznačným písomným vyhlásením zaslaným elektronicky na e-mailovú adresu, alebo v listinnej forme na adresu prevádzkovateľa. 
 3. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ odošle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy. Vrátený tovar však musí byť preukázateľne odoslaný v lehote na odstúpenie od zmluvy.
 4. Po odstúpení od zmluvy budú spotrebiteľovi vrátené všetky platby, ktoré spotrebiteľ uhradil na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä uhradená cena za tovar, vrátane prípadných ďalších platieb prijatých od spotrebiteľa na základe zmluvy alebo v súvislosti so zmluvou ako sú náklady na dopravu, poštovné a iné náklady a poplatky. To sa však nevzťahuje na dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ zvolil iný spôsob doručenia, ako aj najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý mu bol ponúknutý. Platby budú spotrebiteľovi vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia spotrebiteľa o odstúpení od zmluvy.   
 5.   
 6. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného, ktoré nie je súčasťou ceny objednaného tovaru a platí sa zvlášť) uvedenú v katalógu internetovej predajne ASOLO - SPORT PRIMA, ak nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 7. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1. obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami tejto zmluvy výslovne ustanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetových stránkach predávajúceho v deň odoslania elektronickej objednávky kupujúcim.
 2. Odoslaním elektronickej objednávky kupujúci bez výhrad akceptuje všetky ustanovenia obchodných podmienok v znení platnom v deň odoslania objednávky, ako aj v deň odoslania objednávky platnú cenu objednaného tovaru (vrátane prepravného či poštovného, ktoré nie je súčasťou ceny objednaného tovaru a platí sa zvlášť) uvedenú v katalógu internetovej predajne ASOLO - SPORT PRIMA, ak nebolo preukázateľne dohodnuté inak. Odoslanou objednávkou (návrhom kúpnej zmluvy) je kupujúci neodvolateľne viazaný.
 3. Účastníci sa výslovne v zmysle ust. § 262 odstavec 1. obchodného zákonníka dohodli, že ak nie je podmienkami tejto zmluvy výslovne ustanovené inak, riadia sa ich práva a povinnosti obchodným zákonníkom.

Ochrana osobných údajov zákazníka

Poskytnutím osobných údajov (ako napr. meno, adresa, telefón, e-mail, bankové spojenie príp. IČO, DIČ a pod.), ktoré sú súčasťou objednávky alebo registrácie nového zákazníka dávate dobrovoľne súhlas spoločnosti SPORT prima SK spol. s r.o. na ich spracovanie a uchovávanie vo firemnej databáze na prípadné reklamačné účely v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z., a to až do písomného odvolania svojho súhlasu. Odvolanie je možné kedykoľvek písomne mailom alebo poštou. SPORT prima SK spol. s r.o. považuje osobné údaje za diskrétne, sú chránené proti zneužitiu a na tento účel sme prijali všetky dostupné a primerané technické, organizačné a personálne opatrenia. Spracovanie prebieha manuálne alebo automatizovane a to aj prostredníctvom zmluvne viazaného sprostredkovateľa. Tieto údaje zásadne neposkytujeme tretím osobám mimo tých, ktoré sa priamo podieľajú na vybavení objednávky zákazníka (banka, pošta, špeditér a pod.), aj to len v nevyhnutne potrebnom rozsahu.


copyright © 2011 - Asolo.cz

Cookies – áno, aj my používame cookies. Prečo? Aby sme mohli sledovať návštevnosť a vytvárať obsah a facebookové reklamy, ktoré vás budú zaujímať.
Prečítajte si naše zásady ochrany osobných údajov.     OK, beriem na vedomie.
Prihláste sa
Zabudnuté heslo ?

Zavrieť